Generic filters
Exact matches only

INFORMACJE PRAWNE

I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 hiszpańskiej ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego [Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico] informuje się użytkowników, że właścicielem niniejszej strony internetowej jest przedsiębiorstwo TEKA INDUSTRIAL, S.A., o numerze identyfikacji podatkowej A-39004932, z siedzibą pod adresem Calle Cajo 17, 39011 Santander, España/Hiszpania, zarejestrowane w Rejestrze Handlowym Kantabrii (Hiszpania), Tom 453, Sekcja 163, Strona 2152, Wpis nr 1 (Registro Mercantil de Cantabria, al Tomo 453, Folio 163, Hoja número 2152, inscripción 1ª).

Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą nawiązać z firmą TEKA INDUSTRIAL, S.A. bezpośrednią i efektywną komunikację, przesyłając wiadomości w formie pisemnej na powyższy adres i/lub korzystając z numeru telefonu +34 942 355 050, numeru faksu +34 942 344 588 i/lub adresu e-mail: mail@teka.com .

 

2. CEL

Warunki Ogólne zawarte w niniejszym dokumencie regulują użytkowanie strony internetowej, w tym treści i zasobów udostępnianych użytkownikom za jej pośrednictwem (z uwzględnieniem samego uzyskiwania do nich dostępu).

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony internetowej będzie mieć status użytkownika i zobowiązuje się przestrzegać Warunków Ogólnych obowiązujących w chwili uzyskiwania dostępu do strony internetowej. W związku z tym użytkownik powinien dokładnie przeczytać Warunki Ogólne za każdym razem, gdy zamierza skorzystać z niniejszej strony internetowej. Jeśli użytkownicy nie zgadzają się z którymkolwiek z warunków zawartych w niniejszym dokumencie, powinni zrezygnować z korzystania z niniejszej strony internetowej.

Bez uszczerbku dla powyższych zapisów zaznacza się, że korzystanie z określonych usług i treści oferowanych użytkownikom za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będzie regulowane specjalnie lub w szczególności w Warunkach Szczegółowych. W takim przypadku Warunki Szczegółowe mają pierwszeństwo przed Warunkami Ogólnymi we wszystkich kwestiach, w których wyraźnie uzupełniają lub zmieniają niniejsze Warunki Ogólne. Użytkownicy powinni je przeczytać i zaakceptować, gdy chcą uzyskać dostęp do takich usług i treści.

Niniejsza strona internetowa nie stanowi źródła porad ani sposobu na zawieranie z firmą TEKA INDUSTRIAL S.A. umów w trybie online.

 

3.KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownicy wiedzą i dobrowolnie oraz wyraźnie akceptują fakt, że w każdym przypadku korzystają z niniejszej strony internetowej wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Użytkownicy zobowiązują się należycie korzystać ze strony internetowej i dostępnych w niej usług i/lub narzędzi, zgodnie z przepisami prawa, niniejszymi Warunkami Ogólnymi i w stosownych przypadkach odpowiednimi Warunkami Szczegółowymi, a także wszelkimi innymi konkretnymi instrukcjami, które mogą zostać wyświetlone użytkownikom na ekranie podczas przeglądania strony internetowej.

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z niniejszej strony internetowej oraz wszelkich jej elementów i/lub treści wyłącznie w dobrej wierze i do zgodnych z prawem, dozwolonych celów, bez naruszania aktualnej legalności i/lub bez uszczerbku dla zasadnych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownicy nie będą też w żaden sposób niszczyć, wyłączać, przeciążać, pogarszać ani uniemożliwiać normalnego użytkowania strony internetowej, sprzętu informatycznego lub dokumentów, plików i dowolnych typów treści zapisanych na jakimkolwiek sprzęcie informatycznym firmy Teka Industrial S.A. lub innych użytkowników strony internetowej bądź jakichkolwiek użytkowników Internetu.

Użytkowników i ogólnie wszelkie osoby fizyczne lub prawne zamierzające umieścić w swoim serwisie WWW hiperłącze lub techniczne mechanizmy linkowania do niniejszej strony internetowej będą obejmować następujące warunki:

Zabroniona jest zarówno całkowita, jak i częściowa reprodukcja jakichkolwiek zasobów lub treści strony internetowej firmy Teka Industrial S.A. Zabrania się stosowania łączy typu deeplink do poszczególnych stron niniejszej strony internetowej i zawartych na niej zasobów oraz tworzenia w oparciu o nie przeglądarki lub otoczenia wyodrębniającego.

W żadnym miejscu nie wolno twierdzić ani stwarzać wrażenia, że firma Teka Industrial S.A. nadzorowała lub w jakikolwiek inny sposób przejęła odpowiedzialność za treść lub usługi oferowane lub publikowane w serwisie WWW, w którym umieszczono dane łącze.
Serwis WWW, w którym umieszczono hiperłącze, nie będzie zawierać żadnych znaków, nazw handlowych, nazw punktów handlowych, tytułów, logotypów, sloganów ani innych charakterystycznych znaków należących do firmy Teka Industrial S.A.
Serwis WWW, w którym umieszczono łącze, nie będzie zawierać informacji lub treści niezgodnych z prawem bądź sprzecznych z powszechnie przyjętymi standardami moralnymi i porządkiem publicznym lub jakimikolwiek prawami osób trzecich.
Umieszczenie hiperłącza w żaden sposób nie oznacza istnienia relacji między firmą Teka Industrial S.A. i właścicielem serwisu WWW, w którym umieszczono hiperłącze, ani akceptacji bądź zatwierdzenia przez firmę Teka Industrial S.A. dostępnych w takim serwisie treści lub usług, za które firma ta w żaden sposób nie odpowiada. Teka Industrial S.A. zastrzega sobie we wszystkich przypadkach prawo do zakazania lub dezaktywacji wszelkich hiperłączy do niniejszej strony internetowej w dowolnym czasie, a w szczególności wtedy, gdy aktywność lub treść serwisu WWW zawierającego hiperłącze jest niezgodna z prawem.

Teka Industrial S.A. może umieszczać hiperłącza i techniczne mechanizmy linkowania dla użytkowników, wyłącznie do wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do informacji, treści i usług dostępnych w Internecie, umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do serwisów WWW lub portali internetowych należących do osób trzecich lub przez nie zarządzanych. W takich przypadkach Teka Industrial S.A. nie będzie oferować ani promować samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich żadnych informacji, treści ani usług oferowanych w dostępnych poprzez łącze serwisach WWW. Nie oznacza to również, że zatwierdza, nadzoruje lub w jakikolwiek sposób kontroluje treść i usługi lub materiały jakiegokolwiek typu zawarte w takich serwisach. Użytkownik niniejszym przejmuje w pełni wszelką odpowiedzialność za ich przeglądanie.

 

4.PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

Projekt, programy komputerowe, a także logotypy, znaki towarowe i inne charakterystyczne znaki i/lub inne elementy (a w szczególności teksty, obrazy, bazy danych, treści multimedialne, dźwięki itp.), które są używane i/lub pojawiają się na stronie internetowej, należą do firmy Teka Industrial S.A. lub zostały umieszczone na stronie internetowej na podstawie upoważnienia udzielonego przez ich odpowiedniego właściciela i są chronione stosownymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania takich praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Uzyskanie przez użytkownika dostępu do treści i usług na stronie internetowej w żadnym wypadku nie pociąga za sobą odstąpienia od powyższych praw ani ich całkowitego lub częściowego przeniesienia bądź cesji; nie gwarantuje też żadnego prawa do użytkowania, wprowadzania zmian, eksploatacji, reprodukcji, dystrybucji ani publicznego prezentowania treści lub charakterystycznych znaków objętych prawem własności intelektualnej lub przemysłowej bez wcześniejszego wyraźnego upoważnienia udzielonego specjalnie w tym celu przez firmę Teka Industrial S.A. lub będącego osobą trzecią posiadacza tych praw.

Użytkownikowi wyraźnie zabrania się reprodukcji, dystrybucji i publicznego prezentowania treści niniejszej strony internetowej w całości lub w części, w tym udostępniania ich do celów komercyjnych w jakikolwiek sposób, na dowolnym nośniku i przy użyciu dowolnych środków technicznych, bez upoważnienia udzielonego przez firmę Teka Industrial S.A.
Użytkownik nie będzie ponadto usuwać ani zmieniać żadnego urządzenia ochronnego lub systemu bezpieczeństwa zainstalowanego na stronie internetowej ani takim urządzeniem bądź systemem manipulować.

Surowo zabronione jest:

prezentowanie strony internetowej w ramce innego serwisu WWW, który nie należy do firmy Teka Industrial S.A., za pomocą techniki o nazwie „framing”, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Teka Industrial S.A. ;
wstawianie obrazu znajdującego się na stronie internetowej do innego serwisu WWW lub bazy danych, który/która nie należy do firmy Teka Industrial S.A., za pomocą techniki o nazwie „inline linking”, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Teka Industrial S.A.
Użytkownicy będą mieć wyłącznie prawo do wyświetlania i sporządzania kopii treści strony internetowej na ich wyłączny użytek osobisty i powinni wykonywać to prawo zgodnie z zasadami działania w dobrej wierze i obowiązującymi przepisami.

 

5.POWIADOMIENIE W PRZYPADKU DZIAŁAŃ NIEZGODNYCH Z PRAWEM

Jeśli użytkownicy uznają, że zaistniało zdarzenie lub okoliczność, która wskazuje na niezgodny z prawem charakter używania jakichkolwiek treści i/lub wykonanie jakiejkolwiek niezgodnej z prawem czynności na stronie internetowej, a w szczególności naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej bądź innych praw, są zobowiązani do przesłania firmie Teka Industrial S.A. powiadomienia zawierającego następujące punkty:

dane osobowe osoby zgłaszającej;
szczegółowe informacje o domniemanej niezgodnej z prawem czynności wykonanej na stronie internetowej, a w szczególności w przypadku domniemania naruszenia praw — precyzyjne i konkretne wskazanie chronionej treści oraz jej lokalizacji na stronie internetowej;
zdarzenia lub okoliczności, które wskazują na niezgodny z prawem charakter takiej czynności;
w przypadku naruszenia praw — dane osobowe posiadacza praw, którego prawa miały zostać naruszone, lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
wyraźne, konkretne oświadczenie objęte odpowiedzialnością osoby zgłaszającej, że podane w powiadomieniu informacje dotyczące niezgodnego z prawem użytkowania treści lub wykonania opisanych czynności są zgodne z prawdą.

 

6.WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Teka Industrial S.A. w żaden sposób nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za żadne szkody i straty jakiegokolwiek typu, które mogą zostać spowodowane przez:

niedostępność, brak serwisowania lub nieefektywne funkcjonowanie strony internetowej i jej usług bądź treści. Gdy tylko firma Teka Industrial S.A. dowie się o jakichkolwiek błędach, rozłączeniach i/lub niezaktualizowanej treści, wykona wszelkie działania ukierunkowane na eliminację błędów, ponowne nawiązanie komunikacji i/lub aktualizację wspomnianej wyżej treści, o ile nie wystąpią żadne okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie takich działań;
nieużyteczność, nieodpowiedniość lub nieskuteczność strony internetowej i/lub dostępnych na niej usług bądź treści w odniesieniu do potrzeb, działań lub konkretnych rezultatów bądź oczekiwań użytkowników;
obecność wirusa lub szkodliwego bądź złośliwego programu w treści. Aby zmniejszyć ryzyko wprowadzenia wirusa na stronie internetowej, Teka Industrial S.A. stosuje do kontroli wszelkiej treści zawartej na stronie internetowej programy do wykrywania wirusów. Mimo to Teka Industrial S.A. nie może zagwarantować na stronie internetowej braku wirusów lub innych elementów wprowadzonych przez osoby trzecie spoza firmy Teka Industrial S.A., mogących powodować zmiany w systemach fizycznych lub logicznych użytkowników bądź dokumentach i plikach elektronicznych przechowywanych w ich systemach;
nieuprawniony dostęp. Teka Industrial S.A. stosuje szereg środków do ochrony strony internetowej, zbieranych danych i treści przed atakami komputerowymi ze strony osób trzecich. Mimo to Teka Industrial S.A. nie może zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do informacji o typie użytkowania lub nawigowania po stronie internetowej przez użytkownika lub do warunków, charakterystyki i okoliczności takiego użytkowania lub nawigowania;
przyjęcie, uzyskanie, przechowywanie, ujawnianie lub przekazywanie treści przez użytkowników;
korzystanie przez użytkowników ze strony internetowej, jej zasobów i treści w sposób niezgodny z prawem, niedbały, nieuczciwy lub sprzeczny z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, zasadami działania w dobrej wierze bądź powszechnie przyjętymi sposobami użytkowania lub porządkiem publicznym;
niewywiązanie się przez osoby trzecie z ich obowiązków lub zobowiązań dotyczących usług świadczonych dla użytkowników za pośrednictwem strony internetowej;
nielegalność lub niewystarczająca jakość, niezawodność, użyteczność bądź dostępność świadczonych przez osoby trzecie usług, które zostały udostępnione użytkownikom na stronie internetowej.
W odniesieniu do łączy umieszczonych na stronie internetowej zgodnie z art. 17 hiszpańskiej ustawy w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego firma Teka Industrial S.A. nie będzie bezpośrednio ani solidarnie odpowiedzialna za żadne treści, informacje, komunikaty, opinie lub oświadczenia ujawniane, przekazywane lub wyświetlane poprzez te łącza i pochodzące od osób trzecich, gdy nie dysponuje na ten temat faktyczną wiedzą. Zgodnie z ww. artykułem przyjmuje się, że Teka Industrial S.A. dysponuje faktyczną wiedzą, gdy kompetentny organ ogłosił nielegalność określonych danych, zlecił ich usunięcie bądź uniemożliwił do nich dostęp lub jeśli ogłoszono istnienie szkody i gdy firma Teka Industrial S.A. zna powiązaną z tym stosowną decyzję, bez uszczerbku dla procedur wykrywania i usuwania treści stosowanych w oparciu o dobrowolne umowy i wszelkich innych typów faktycznej wiedzy, które można wskazać.

Jeśli użytkownik spowoduje szkody i straty dla osób trzecich przez używanie lub nieprawidłowe używanie jakiejkolwiek treści i/lub narzędzi ze strony internetowej, wyraźnie zwalnia firmę Teka Industrial S.A. z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. W takich przypadkach użytkownik przejmie wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z powyższych sytuacji. Użytkownik pokryje również wszelkie wydatki, koszty obsługi prawnej i — w stosownych przypadkach — odszkodowania, które mogą wynikać z postępowań prawnych wszczętych z tytułu naruszenia niniejszych warunków i stosownych przepisów.

 

7. ZMIANA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ I OKRES OBOWIĄZYWANIA

Teka Industrial S.A. jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia może zmieniać strukturę i projekt strony internetowej wedle własnego uznania, a także modyfikować lub usuwać usługi, treść i niniejsze Warunki Ogólne.

Niniejsze Warunki Ogólne będą obowiązywać do chwili zastąpienia ich innymi warunkami, które zostały należycie opublikowane.

 

8. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Uznanie jakichkolwiek klauzul zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych za nieważne lub niewykonalne nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień, które będą w dalszym ciągu wiążące w relacjach między stronami. Jeśli którakolwiek ze stron w dowolnym czasie odstąpi od żądania wypełnienia jakichkolwiek warunków ogólnych wymienionych w niniejszym dokumencie, nie oznacza to, że strona ta zasadniczo odstępuje od żądania wypełnienia jakichkolwiek innych warunków, i nie powoduje to powstania praw nabytych dla drugiej strony.

 

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu hiszpańskiemu.

W przypadku wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z używaniem i/lub świadczeniem usług strony internetowej i/lub w odniesieniu do interpretacji, stosowania, wypełniania lub naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych, firma Teka Industrial S.A. i użytkownik poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów właściwych dla miejsca stałego zamieszkania użytkownika i wyraźnie rezygnują z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może ich obejmować. Jeśli użytkownik mieszka poza Hiszpanią, Teka Industrial S.A. i użytkownik — o ile jakiekolwiek wiążące przepisy nie przewidują inaczej — poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów właściwych dla miasta Madrytu i wyraźnie rezygnują z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może ich obejmować.

Europe Asia and Middle East Worldwide