Search
Generic filters
Exact matches only

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR), και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλεχθούν απευθείας από τον χρήστη μέσω αυτού του ιστότοπου θα αντιμετωπίζονται ως απολύτως εμπιστευτικά.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των εν λόγω αρχείων θα είναι η εταιρία ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., με αριθμό φορολογικού μητρώου [094325088], με έδρα για τους σκοπούς αυτούς στη διεύθυνση θέση Ρουπάκι, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ. +30 213 00 57 300, fax: +30 210 42 56 386, email: info@tekahellas.gr, website: https://www.teka.com/el-gr/ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ).

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή μέσω της καρτέλας που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπο, ώστε να μπορούν να την αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους και, εάν το επιθυμούν, να την εκτυπώσουν σε έντυπη μορφή.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης ενημερώνεται ότι η απλή επίσκεψη του ιστότοπου δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη τήρηση αρχείου τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των οποίων μπορεί να ταυτοποιηθεί. Ωστόσο, ορισμένα μη προσωπικά και μη ταυτοποιήσιμα στοιχεία για συγκεκριμένο χρήστη συλλέγονται και καταγράφονται στους διακομιστές του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (π.χ. το είδος του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη κ.λπ.) με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης του χρήστη και της διαχείρισης του παρόντος ιστότοπου.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, για τη χρήση συγκεκριμένων πόρων ή υπηρεσιών, ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ μπορεί να απαιτήσει από τον χρήστη ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτός από τα πεδία όπου αναφέρεται το αντίθετο, οι απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετικές.

Ο χρήστης δεσμεύεται να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι ορθά και αληθή και ανήκουν σε αυτόν ή διαφορετικά έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου.

Οι χρήστες βεβαιώνουν επίσης ότι είναι άνω των δεκατεσσάρων ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ο χρήστης συναινεί στη χρήση τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται για τον σκοπό που αναφέρεται στο έντυπο συλλογής δεδομένων και στην παροχή πληροφοριών και την προβολή διαφημίσεων. Οι χρήστες θα έχουν σε κάθε περίπτωση τρόπο να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην λήψη εμπορικών επικοινωνιών.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία είναι κατάλληλα, ενδεδειγμένα και όχι υπερβολικά σε σχέση με το πεδίο και τους νόμιμους σκοπούς της συλλογής τους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα υποστούν επεξεργασία δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ασυμβίβαστους με αυτούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Η επεξεργασία τους σε μεταγενέστερο στάδιο για στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.

Επιπλέον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που ενδέχεται να καταχωριστούν, ανάλογα με την περίπτωση, δεν θα διατηρoύνται με τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή καταχωρίστηκαν.

 

ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο χρήστης, κατά την ελεύθερη συμπλήρωση οποιουδήποτε από τα έντυπα αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να παρέχει ρητά και σαφώς στον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ τη συγκατάθεσή του για την εισαγωγή των δεδομένων στα αντίστοιχα αρχεία και στη συνέχεια την επεξεργασία ή την ανάθεσή τους σε τρίτους, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και για τυχόν περιοδικές διορθώσεις.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ θα παρέχει στους χρήστες τους κατάλληλους τεχνικούς πόρους ώστε, πριν από την παράδοση των προσωπικών τους δεδομένων, να έχουν πρόσβαση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία και να μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ώστε ο τελευταίος να προβεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η αποδοχή από τους χρήστες της επεξεργασίας των δεδομένων τους είναι πάντα ανακλητή, χωρίς αναδρομικά αποτελέσματα.

 

ΛΗΠΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο όταν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ο χρήστης παρέχει τη ρητή και σαφή συγκατάθεσή του στον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ επιτρέποντας την πρόσβαση στα δεδομένα του από τους εργαζομένους του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ καθώς και από οποιονδήποτε τρίτο που παρέχει υπηρεσίες για τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, προκειμένου ο χρήστης να αποκτήσει σωστή πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου .

Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται έναντι του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ δυνάμει συμφωνίας που περιέχει ρητά υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισοδύναμες με αυτές που δεσμεύουν τον ίδιο τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και τους υπαλλήλους του και απαγορεύεται ρητά να αναθέτουν δεδομένα σε τρίτους.

Με τη λήξη της συμβατικής σχέσης με πάροχο υπηρεσιών, ο τελευταίος πρέπει να επιστρέφει στον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ή να καταστρέφει τυχόν δεδομένα χρήστη στα οποία θα είχε πρόσβαση στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Τυχόν πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τρίτους εκτός του πλαισίου των παραπάνω όρων θα είναι ανώνυμες.

 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα εγκρίνουν κάθε μέτρο οργανωτικού, νομικού και τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την αποτροπή της αλλοίωσης, της απώλειας, της μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας ή πρόσβασης σε αυτά, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της τεχνολογίας της φύσης των αποθηκευμένων δεδομένων και των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας ή του φυσικού περιβάλλοντος.

 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και όλα τα πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης είναι αυστηρά προσωπικά και ασκούνται:

  • α)        Από το θιγόμενο μέρος που πιστοποιεί την ταυτότητά του.
  • β)        Τα δικαιώματα μπορούν επίσης προαιρετικά να ασκηθούν από αντιπρόσωπο, ο οποίος έχει οριστεί ρητά για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η ταυτότητα του εκπροσωπούμενου μέρους και του αντιπροσώπου θα πρέπει να πιστοποιείται σαφώς με την προσκόμιση των αντίστοιχων αντιγράφων ταυτότητας ή ισοδύναμων εγγράφων και την εκπροσώπηση που παραχωρήθηκε.

Τα δικαιώματα απορρίπτονται εφόσον το αίτημα διατυπώνεται από πρόσωπο εκτός του θιγόμενου και η εκπροσώπηση του τελευταίου δεν είναι πιστοποιημένη.

Τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης μπορούν να ασκηθούν δωρεάν κατόπιν γραπτής επικοινωνίας με τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ στη διεύθυνση θέση Ρουπάκι, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος Αττικής, Τηλ. +30 213 00 57 300, fax: +30 210 42 56 386, μέσω email στη διεύθυνση: info@tekahellas.gr.

Η επικοινωνία θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

  • α)        τα ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου μέρους, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης και, ανάλογα με την περίπτωση, του προσώπου που εκπροσωπεί το ενδιαφερόμενο μέρος ή ισοδύναμα ηλεκτρονικά έγγραφα· Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί το έγγραφο ή το ηλεκτρονικό έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση. Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου μέρους θα εξαλείψει την ανάγκη υποβολής φωτοαντίγραφων της ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου.
  • β)        Αίτηση στην οποία διευκρινίζεται το αίτημα.
  • γ)         Στοιχεία διεύθυνσης για τους σκοπούς της αποστολής ειδοποιήσεων, ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντος.
  • δ)        Τα έγγραφα που πιστοποιούν την υποβληθείσα αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ θα απαντάει στο αίτημα που του απευθύνεται σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας που έχει θεσπιστεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό και ανεξάρτητα από το αν διαθέτει ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου μέρους.

Εάν το αίτημα δεν πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις, ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ μπορεί να ζητήσει τη διόρθωσή του.

 

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ χρησιμοποιεί τα δικά του cookies και τα cookies τρίτων για τη βελτίωση των πόρων και των υπηρεσιών του ιστότοπου και παρέχει στον χρήστη διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του μέσω της ανάλυσης των συνηθειών περιήγησής του.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται σχετίζονται με έναν μόνο ανώνυμο χρήστη και τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του και δεν παρέχουν αναφορές που να καθιστούν δυνατή τη συναγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής τους ώστε να ενημερώνει και να απορρίπτει την εγκατάσταση τυχόν cookies που αποστέλλονται από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Πολιτική Χρήσης Cookies».

America Europe Asia and Middle East Worldwide