Generic filters
Exact matches only

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Η ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (στη συνέχεια αναφερόμενη ως “ΤΕΚΑ”) σας ευχαριστεί για την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας καθώς και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρία μας και τα προιόντα της.

 

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο παρών ιστότοπος ανήκει ή ελέγχεται από την HERITAGE B GROUP (Switzerland), την TEKA INDUSTRIAL S.A. (Spain) και την ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (απο κοινού στη συνέχεια αποκαλούμενες “ΤΕΚΑ”).

Η ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Θέση Ρουπάκι, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος Αττικής,

Τηλ. +30 213 00 57 300,

fax: +30 210 42 56 386,

email: info@tekahellas.gr,

website: https://www.teka.com/el-gr/

 

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή μέσω της καρτέλας που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπο, ώστε να μπορούν να την αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους και, εάν το επιθυμούν, να την εκτυπώσουν σε έντυπη μορφή.

Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την ΤΕΚΑ με επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση ή/και τηλεφωνικά στο +30 213 00 57 300, μέσω fax στο +30 210 42 56 386, ή/και με email: info@tekahellas.gr.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο ρυθμίζουν τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απλής πρόσβασης) του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των πόρων που διατίθενται στον χρήστη μέσω αυτού.

Κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο θα θεωρείται χρήστης και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις κάθε φορά που τον επισκέπτεται. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να διαβάζει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις κάθε φορά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο. Εάν οι χρήστες δεν συμφωνούν με οποιονδήποτε από τους όρους που καθορίζονται στο παρόν, θα πρέπει να μην χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και περιεχομένου που προσφέρονται στους χρήστες μέσω του ιστότοπου θα ρυθμίζεται ειδικά ή κατά περίπτωση μέσω των Ειδικών Όρων. Σε αυτή την περίπτωση, οι Ειδικοί Όροι θα έχουν προτεραιότητα έναντι των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για οτιδήποτε συμπληρώνει ή τροποποιεί ρητά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Οι χρήστες θα πρέπει να τους διαβάζουν και να τους αποδέχονται όταν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες και περιεχόμενο.

Ο παρών ιστότοπος δεν αποτελεί πηγή συμβουλών ή μέσο σύναψης συμφωνίας μέσω διαδικτύου με την ΤΕΚΑ.

 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι χρήστες γνωρίζουν και αποδέχονται, εκουσίως και ρητά, ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου πραγματοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις με αποκλειστική τους ευθύνη.

Οι χρήστες συμφωνούν να χρησιμοποιούν σωστά τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες ή/και τα εργαλεία του, σύμφωνα με τον νόμο, τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους, καθώς και κάθε άλλη ειδική οδηγία που μπορεί να δοθεί στην χρήστες στην οθόνη κατά την περιήγηση στον ιστότοπο.

Οι χρήστες συμφωνούν στην αποκλειστική χρήση του παρόντος ιστότοπο και όλων των στοιχείων ή/και του περιεχομένου του καλή τη πίστει και για νόμιμους και επιτρεπόμενους σκοπούς, χωρίς να παραβιάζεται η ισχύουσα νομιμότητα ή/και να θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και σε κάθε περίπτωση χωρίς τη ζημία, την καταστροφή, την επιβάρυνση ή την αποτροπή της κανονικής χρήσης του ιστότοπου, του εξοπλισμού ΤΠ ή των εγγράφων, των αρχείων και οποιουδήποτε είδους περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα σε εξοπλισμό ΤΠ της ΤΕΚΑ ή άλλων χρηστών του ιστότοπου ή οποιουδήποτε χρήστη του Διαδικτύου.

Οι χρήστες και, εν γένει, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτείνει τη δημιουργία υπερσυνδέσμου ή τεχνικού συνδέσμου από τον ιστότοπό του στον παρόντα ιστότοπο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

 • Δεν επιτρέπεται ούτε η ολική ούτε η μερική αναπαραγωγή οποιουδήποτε από τους πόρους ή το περιεχόμενο του ιστότοπου της ΤΕΚΑ.
 • Απαγορεύονται οι βαθείς σύνδεσμοι (deep-link) με σελίδες ιστότοπου και τους πόρους τους και η δημιουργία προγράμματος περιήγησης ή περιβάλλοντος-πλαισίου (border environment) σε αυτά.
 • Δεν αναφέρεται ούτε δίνεται η εντύπωση ότι η ΤΕΚΑ έχει την επίβλεψη ή έχει αναλάβει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή ανακοινώνονται στον ιστότοπο στον οποίο δημιουργείται ο Σύνδεσμος.
 • Ο ιστότοπος στον οποίο δημιουργείται ο υπερσύνδεσμος δεν περιέχει κανένα εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, επωνυμία, τίτλο, λογότυπο, σύνθημα ή άλλα διακριτικά σημεία που ανήκουν στην ΤΕΚΑ.
 • Ο ιστότοπος στον οποίο δημιουργείται ο σύνδεσμος δεν περιέχει παράνομες πληροφορίες ή περιεχόμενο ή πληροφορίες ή περιεχόμενο αντίθετα προς τα γενικά αποδεκτά ηθικά πρότυπα και τη δημόσια τάξη ή αντίθετα προς τα δικαιώματα τρίτων.

Η δημιουργία του υπερσυνδέσμου δεν υπονοεί με κανέναν τρόπο την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ της ΤΕΚΑ και του κατόχου της ιστοσελίδας στην οποία δημιουργήθηκε ο υπερσύνδεσμος ή την αποδοχή ή έγκριση από την ΤΕΚΑ του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του, για τα οποία δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση. Η ΤΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να απαγορεύει ή να απενεργοποιεί τυχόν υπερσύνδεσμο που δημιουργείται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, ιδίως σε περιπτώσεις παράνομης δραστηριότητας ή περιεχομένου του ιστότοπου που περιλαμβάνει τον υπερσύνδεσμο.

Η ΤΕΚΑ μπορεί να θέτει υπερσυνδέσμους και τεχνικούς συνδέσμους στη διάθεση του χρήστη αποκλειστικά για τους σκοπούς της αναζήτησης και της πρόσβασης σε πληροφορίες, περιεχόμενο και υπηρεσίες διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, που επιτρέπουν στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε ιστότοπους ή διαδικτυακές πύλες που ανήκουν ή τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΤΕΚΑ δεν θα προσφέρει ή θα εμπορεύεται μόνη της ή μέσω τρίτων, τυχόν πληροφορίες, περιεχόμενο και υπηρεσίες που διατίθενται στους συνδεδεμένους ιστότοπους και ούτε εγκρίνει, εποπτεύει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή οποιουδήποτε είδους υλικό που υπάρχει σε αυτούς, με το οποίο ο χρήστης αναλαμβάνει αποκλειστικά κάθε ευθύνη για την περιήγησή σε αυτούς.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο σχεδιασμός, τα προγράμματα πληροφορικής, καθώς και τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και άλλα διακριτικά σήματα ή/και άλλα στοιχεία (όπως ενδεικτικά: κείμενα, εικόνες, βάσεις δεδομένων, περιεχόμενο πολυμέσων, ήχοι, κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται ή/και εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν στην ΤΕΚΑ ή έχουν συμπεριληφθεί στον ιστότοπο με την εξουσιοδότηση του αντίστοιχου κατόχου τους και προστατεύονται από τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης συμφωνεί να σέβεται αυτά τα δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η πρόσβαση του χρήστη στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται κανενός είδους παραίτηση, ολική ή μερική μεταβίβαση ή εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ούτε παρέχει δικαίωμα χρήσης, μετατροπής, λειτουργίας, αναπαραγωγής, διανομής ή δημοσιοποίησης του περιεχομένου ή των διακριτικών σημείων που καλύπτονται από τα δικαιώματα διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς προηγούμενη και ρητή εξουσιοδότηση που παρέχεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από την ΤΕΚΑ ή τον τρίτο κάτοχο των δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η διανομή, η δημοσιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέσων για τη διάθεση, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την εξουσιοδότηση της ΤΕΚΑ.

Επιπλέον, ο χρήστης θα απέχει από την εξάλειψη, τη μεταβολή ή τον χειρισμό τυχόν συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στον ιστότοπο.

Απαγορεύεται αυστηρά:

 • Η παρουσίαση ιστότοπου στο πλαίσιο άλλης ιστοσελίδας που δεν ανήκει στην ΤΕΚΑ μέσω της τεχνικής που είναι γνωστή ως «framing» (πλαισίωση), χωρίς τη ρητή, γραπτή συγκατάθεση της ΤΕΚΑ.
 • Η εισαγωγή εικόνας που διαχέεται στον ιστότοπο σε άλλον ιστότοπο ή βάση δεδομένων που δεν ανήκει στην ΤΕΚΑ, με τη βοήθεια της τεχνικής που είναι γνωστή ως «in line linking» (ενσωμάτωση υλικού τρίτων μέσω συνδέσμων), χωρίς τη ρητή, γραπτή συγκατάθεση της ΤΕΚΑ.

Οι χρήστες θα έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα να βλέπουν και να δημιουργούν αντίγραφα του περιεχομένου του ιστότοπου για αποκλειστική και προσωπική τους χρήση και θα πρέπει να ασκούν τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

5. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εάν οι χρήστες θεωρούν ότι υπάρχει γεγονός ή περιστατικό που αποκαλύπτει τον παράνομο χαρακτήρα της χρήσης τυχόν περιεχομένου ή/και τη διεξαγωγή παράνομης δραστηριότητας στον ιστότοπο και, ιδίως, την παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πρέπει στέλνουν ειδοποίηση στην ΤΕΚΑ με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος.
 • Προσδιορισμό της εικαζόμενης παράνομης δραστηριότητας που πραγματοποιείται στον ιστότοπο και, ιδίως, σε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης δικαιωμάτων, ακριβή και συγκεκριμένο προσδιορισμό του προστατευόμενου περιεχομένου καθώς και της τοποθεσίας του στον ιστότοπο.
 • Τα γεγονότα ή τις περιστάσεις που αποκαλύπτουν τον παράνομο χαρακτήρα αυτής της δραστηριότητας.
 • Σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων, τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου των δικαιωμάτων που φέρεται να παραβιάστηκαν ή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του.
 • Τη ρητή, σαφή δήλωση του αιτούντος, με ίδια ευθύνη, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ειδοποίηση είναι αληθείς όσον αφορά την παράνομη χρήση του περιεχομένου ή τη διεξαγωγή των περιγραφόμενων δραστηριοτήτων.

 

6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 

Η ΤΕΚΑ δεν εγγυάται ή ούτε αναλαμβάνει ευθύνη με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημιά και απώλεια οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκληθεί από:

 • Τη μη διαθεσιμότητα, τη συντήρηση ή την αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου και των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του. Εφόσον δεν προκύπτουν περιστάσεις που να καθιστούν αδύνατη ή να εμποδίζουν την εκτέλεσή τους, και μόλις ενημερωθεί για τυχόν λάθη, αποσυνδέσεις ή/και έλλειψη ενημερώσεων του περιεχομένου, η ΤΕΚΑ θα διενεργεί όλες τις εργασίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των σφαλμάτων, την αποκατάσταση επικοινωνιών ή/και την ενημέρωση του προαναφερθέντος περιεχομένου.
 • Την έλλειψη χρησιμότητας, καταλληλότητας ή εγκυρότητας του ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του για την ικανοποίηση των αναγκών, των δραστηριοτήτων ή των ειδικών αποτελεσμάτων ή προσδοκιών των χρηστών.
 • Την ύπαρξη ιού, κακόβουλου λογισμικού ή επιβλαβούς προγράμματος στο περιεχόμενο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ιών στον ιστότοπο, η ΤΕΚΑ χρησιμοποιεί προγράμματα ανίχνευσης ιών για τον έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Παρόλα αυτά, η ΤΕΚΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων στον ιστότοπο που έχουν εισαχθεί από τρίτους εκτός της ΤΕΚΑ που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα υλικά ή τα λογικά συστήματα των χρηστών ή στα ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία που είναι αποθηκευμένα στα συστήματά τους.
 • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η ΤΕΚΑ λαμβάνει διάφορα μέτρα για την προστασία του ιστότοπου, των δεδομένων που συλλέγονται και του περιεχομένου από επιθέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών τρίτων. Ωστόσο, η ΤΕΚΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν θα έχουν πρόσβαση στον τύπο χρήσης ή πλοήγησης του ιστότοπου από τον χρήστη ή στους όρους, τα χαρακτηριστικά και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται.
 • Τη λήψη, την απόκτηση, την αποθήκευση, την κοινοποίηση ή τη μεταφορά του περιεχομένου από τους χρήστες.
 • Την παράνομη, αμελή, δόλια χρήση ή τη χρήση που αντίκειται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, στην καλή πίστη ή στις γενικά αποδεκτές χρήσεις ή τη δημόσια τάξη, του ιστότοπου, των πόρων ή του περιεχομένου του από τους χρήστες.
 • Την παραβίαση από τρίτους των υποχρεώσεων ή των δεσμεύσεών τους σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες μέσω του ιστότοπου.
 • Την έλλειψη νομιμότητας, ποιότητας, αξιοπιστίας, χρησιμότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους και διατίθενται στους χρήστες στον ιστότοπο.

Όσον αφορά τους συνδέσμους που παρέχονται στον ιστότοπο, η ΤΕΚΑ δεν ευθύνεται άμεσα ούτε εις ολόκληρον για τυχόν περιεχόμενο, πληροφορίες, επικοινωνία, γνώμη ή δήλωση που κοινοποιείται, μεταφέρεται ή προβάλλεται μέσω αυτών των συνδέσμων και προέρχεται από τρίτους εφόσον αυτή δεν έχει πραγματική γνώση αυτών. Θεωρείται ότι η ΤΕΚΑ έχει ουσιαστική γνώση όταν αρμόδιος φορέας έχει διαπιστώσει την έλλειψη νομιμότητας των δεδομένων, έχει δώσει εντολή για την απομάκρυνσή τους ή έχει αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά, ή εάν έχει δηλωθεί η ύπαρξη της βλάβης και η ΤΕΚΑ έχει ενημερωθεί όσον αφορά την αντίστοιχη απόφαση, με την επιφύλαξη των διαδικασιών ανίχνευσης και απομάκρυνσης περιεχομένου που εφαρμόζονται δυνάμει εθελοντικών συμφωνιών και τυχόν άλλων περιπτώσεων πραγματικής γνώσης που θα μπορούσαν να διαπιστωθούν.

Σε περίπτωση που ο χρήστης προκαλέσει βλάβη και απώλεια σε τρίτους με τη χρήση τυχόν περιεχομένου ή/και εργαλείου του ιστότοπου, καθώς και ακατάλληλης χρήσης αυτών, ο χρήστης ρητά απαλλάσσει τη ΤΕΚΑ από οποιαδήποτε ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης θα αναλαμβάνει τυχόν ευθύνη που ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα των παραπάνω. Ομοίως, ο χρήστης θα καλύπτει τυχόν έξοδα, δικαστικά έξοδα και, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωση που ενδεχομένως θα προκύψει από δικαστικές διαδικασίες που κινήθηκαν ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των όρων και της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ΤΕΚΑ δύναται, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιεί τη δομή και τον σχεδιασμό του ιστότοπου όποτε το κρίνει σκόπιμο, καθώς και να τροποποιεί ή να παύει τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν από άλλους, δεόντως δημοσιευμένους.

 

8. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Η κήρυξη οποιουδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ως άκυρων, ακυρώσιμων ή μη εκτελεστών δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα των λοιπών, οι οποίοι θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικοί μεταξύ των μερών. Η παραίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη από το δικαίωμα να απαιτήσει σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή την εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν δεν θα συνεπάγεται γενική παραίτηση από την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου όρου ή όρων, ούτε θα δημιουργεί κεκτημένο δικαίωμα για το έτερο μέρος.

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Η ΤΕΚΑ και ο χρήστης, παραιτούμενοι ρητά από κάθε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους, υποβάλλουν στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του χρήστη τυχόν διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν σε σχέση με τη χρήση ή/και την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και όσον αφορά την ερμηνεία, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή την παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαμένει εκτός της Ελλάδας, η ΤΕΚΑ και ο χρήστης, παραιτούμενοι ρητά από κάθε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να τους αντιστοιχεί και μη ισχύουσας τυχόν νομικής επιταγής προς το αντίθετο, υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του.

Europe Asia and Middle East Africa Worldwide