Generic filters
Exact matches only

Правна информация и общи условия за ползване

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

В съответствие със задължението за предоставяне на информация, съдържащо се в член 10 от испанския закон 34/2002 от 11 юли, относно услугите на информационното общество и електронната търговия [Ley 34/2002, 11 юли, Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico], потребителите се информират, че собственикът на този уебсайт е TEKA INDUSTRIAL, SA, с данъчен номер A39004932, с регистрирани офиси за тези цели в Calle Cajo 17, Santander (39011, Santander, Spain). Дружеството е вписано в търговския регистър на Сантандер, том 453, раздел 8, лист 2152, вписване 1.

Потребителите на този сайт могат да установят пряка и ефективна връзка с TEKA INDUSTRIAL, S.A. чрез писмен документ на горепосочения адрес и/или по телефон 942 355 050, факс 942 344 588 и/или по e-mail: mail@teka.com.

 

2. ЦЕЛ

Общите условия, включени в този документ, уреждат използването (включително обикновен достъп) на уебсайта, включително и съдържанието и източниците, до които е предоставен достъп на потребителя чрез него.

Всяко лице, ползващо този уебсайт, ще има потребителски статус и се съгласява да спазва актуалните Общите условия, които са в сила при осъществяване на достъпа до него. Следователно, потребителят трябва внимателно да изчита Общите условия всеки път, когато се предлага това от този уебсайт. Ако потребителите не са съгласни с някое от условията, посочени на уебсайта, към момента на запознаването с тях, те трябва да се въздържат от използването му.

Извън гореизложеното, използването на дадени услуги и съдържание, предлагано на потребителите чрез този уебсайт, ще бъде регламентирано конкретно или по-специално посредством Специфични условия. В този случай Специфичните условия ще се прилагат с предимство пред Общите условия, като с тях могат изрично да се допълват или изменят съответните Общи условия. Потребителите трябва да ги прочетат и приемат, ако желаят достъп до тези услуги и съдържание.

Този уебсайт не представлява съветник или средство за онлайн договаряне с TEKA INDUSTRIAL, S.A.

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Потребителите са наясно и доброволно и изрично приемат, че за използването на този уебсайт се ангажира във всички случаи тяхната самостоятелна и изключителна отговорност.

Потребителите се съгласяват да използват уебсайта и неговите услуги и/или инструменти в съответствие със закона, актуалните Общи условия и съответните Специфични условия, както и с всякакви други специални инструкции и съобщения, които могат да се появят върху монитора на техния компютър, докато сърфират из уебсайта.

Потребителите изрично се съгласяват да използват добросъвестно този уебсайт с всички негови елементи и/ или съдържание за постигане на законни и разрешени цели, без да нарушават настоящата законосъобразност, и/или да накърняват законните права на трети лица и по никакъв начин да не увреждат, деактивират, претоварват, влошават или предотвратяват нормалното използване на уебсайта, техническото оборудване или документите, файловете и всякакъв вид съдържание, съхранявано във всяко IT оборудване на TEKA INDUSTRIAL, SA, както и другите потребители на уебсайта и в цялост всеки интернет потребител.

Потребителите и в общи линии всяко физическо или юридическо лице, което предлага да създаде хипервръзка или устройство за техническа връзка от своя уебсайт към този, трябва да знае, че ще са подчинени на следните условия:

Не се разрешава пълно или частично възпроизвеждане на източниците или съдържанието на уебсайта на TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Забранено е създаването на дълбоки интернет връзки със страниците на уебсайтовете и техните ресурси, както и създаването на браузър или заобикаляща граничеща среда около тях.

Няма да бъде твърдяно, нито ще се създава впечатление в този смисъл, че TEKA INDUSTRIAL, S.A. е контролирало или поело отговорност за съдържанието или услугите, предлагани или обявени на уебсайта, на който е установена такава интернет връзка.

Уебсайтът, на който е създадена хипервръзката, няма да съдържа никаква марка, търговско име, име на заведение, заглавие, лого, слоган или други отличителни знаци, принадлежащи на TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Уебсайтът, на който е създадена връзката, няма да съдържа незаконна информация или съдържание, или каквато и да е информация противоречаща на общоприети морални стандарти и обществен ред, или която противоречи на правата на трети лица.

Установяването на хипервръзката по никакъв начин не предполага наличието на отношения между TEKA INDUSTRIAL, SA и собственика на уебсайта, на който е установена хипервръзката, или приемането или одобрението на TEKA INDUSTRIAL, SA на съдържанието или услугите, предлагани чрез хипервръзката, като по никакъв начин не носи отговорност за тях. TEKA INDUSTRIAL, S.A. си запазва правото във всички случаи да забрани всякакви хипервръзки към този уебсайт по всяко време, особено в случаите, когато действието или съдържанието на връзката нарушава закона.

TEKA INDUSTRIAL, SA може да предоставя на потребителя хиперлинкове и устройства за техническа връзка единствено за търсене и достъп до информация, съдържание и услуги, достъпни в Интернет, които позволяват на потребителя достъп до уебсайтове или интернет портали, принадлежащи на или управлявани от трети лица. В тези случаи TEKA INDUSTRIAL, SA не предлага и не рекламира нито самостоятелно, нито чрез трети лица каквато и да е информация, съдържание и услуги, достъпни на свързаните уебсайтове, нито пък това означава, че одобрява, или по някакъв начин контролира съдържанието, услугите, или какъвто и да е вид материал съществуващ върху тях, като потребителят носи изцяло отговорност за сърфирането из тези уебсайтове.

 

4. ПРАВА НА ИНДУCТРИАЛНАТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Дизайнът, компютърните програми, както и логото, търговски марки и други отличителни знаци и/или други елементи (без да се ограничават до: текстове, изображения, база данни, мултимедийно съдържание, звуци и др.), които се използват и/или се появяват на уебсайта принадлежат на TEKA INDUSTRIAL, SA или тези, които са включени в уебсайта с разрешението на собственика им са защитени от съответните права на интелектуална и индустриална собственост. Потребителят се съгласява да спазва тези права на интелектуална и индустриална собственост.

Достъпът на потребителя до съдържанието и услугите на уебсайта в никакъв случай не води до какъвто и да е вид отказ oт права, пълно или частично прехвърляне или учредяване на горепосочените права, нито дава право на ползване, промяна, експлоатация, възпроизвеждане, разпространение или публично съобщаване на съдържанието или отличителните знаци, гарантирани от интелектуалната или индустриалната собственост, без предварително и изрично разрешение, специално дадено за тази цел от TEKA INDUSTRIAL, SA или от трето лице, притежаващо правата.

На потребителя е изрично забранено възпроизвеждането, разпространението, публичното представяне чрез всякакви средства на цялото или част от съдържанието на този уебсайт за търговски цели, на всякакъв носител и с всякакви технически средства, без разрешението на TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Освен това потребителят ще се въздържа от елиминиране, промяна или манипулиране на всяко защитно устройство или система за безопасност, инсталирани на уебсайта.

Строго забранено е:

Представяне на уебсайт в рамките на друг уебсайт, който не принадлежи на TEKA INDUSTRIAL, S.A., посредством техника, известна като “framing”, без изричното писмено съгласие на TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Вмъкването на изображение, разпространено на уебсайта от друг уебсайт или база данни, които не принадлежат на TEKA INDUSTRIAL, S.A., посредством техника, известна като “in line linking”, без изричното писмено съгласие на TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Потребителите имат право единствено да разглеждат и правят копия на съдържанието на уебсайта за тяхната изключителна и лична употреба, и следва да упражняват тези права в съответствие с принципите на добросъвестност и действащото законодателство.

 

5. ЗАБЕЛЕЖКА В СЛУЧАЙ НА НЕЗАКОННИ ДЕЙНОСТИ

Ако потребителите счетат, че съществува събитие или обстоятелство, което да разкрива незаконен характер на използването на каквото и да е съдържание и/или свързано с извършването на незаконна дейност на уебсайта, и по-специално на нарушаване на правата, свързани с интелектуалната или индустриалната собственост или други права, те трябва да изпратят известие до TEKA INDUSTRIAL, SA със следните реквизити:

Лични данни на лицето, подаващо известието.

Конкретизиране на предполагаемата неправомерна дейност, извършена на уебсайта, и по-специално, в случай на предполагаемо нарушение на правата, точно и конкретно посочване на защитеното съдържание, както и неговото местоположение на уебсайта.

Събития или обстоятелства, които разкриват незаконния характер на тази дейност.

В случай на нарушаване на права, личните данни на носителя на правата, за които се твърди, че са нарушени, или на лицето, упълномощено да действа от негово име и за негова сметка.

Изрично и ясно волеизявление под отговорност на лицето, подаващо известието, че предоставената в известието информация е вярна по отношение на незаконното използване на съдържанието или изпълнението на описаните дейности.

 

6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

По никакъв начин TEKA INDUSTRIAL, S.A. не гарантира и не носи отговорност за каквито и да е вреди и загуби, които могат да бъдат причинени от:

Неналичността, поддръжката или ефективното функциониране на уебсайта и неговите услуги или съдържание. При условие, че липсват обстоятелства, водещи до обективна невъзможност или възпрепятстване изпълнението, и веднага щом узнае за грешки, прекъсвания и/или липса на актуализации на съдържанието, TEKA INDUSTRIAL, SA ще вземе всички мерки, насочени към отстраняване на грешките, повторното установяване на връзка и/ или актуализиране на гореспоменатото съдържание.

Липсата на полезност, валидност на мрежата и/или нейните услуги или съдържание за задоволяване на нуждите, дейностите или конкретни резултати или очаквания на потребителите.

Наличието на вирус, злонамерен софтуер или вредни програми в съдържанието. За да намали риска от навлизането на вируси в уебсайта, TEKA INDUSTRIAL, S.A. използва програми за откриване на вируси, за да контролира цялото съдържание, включено в него. Независимо от това, TEKA INDUSTRIAL, SA не може да гарантира липсата на вируси или други елементи на уебсайта, произхождащи от трети лица извън TEKA INDUSTRIAL, SA, които могат да причинят промени във физическите или логическите системи на потребителите или на съхранените електронни документи и файлове в техните системи.

Неоторизиран достъп. TEKA INDUSTRIAL, S.A. предприема множество мерки за защита на уебсайта, събраните данни и съдържание от компютърните атаки на трети лица. Въпреки това, TEKA INDUSTRIAL, S.A. не може да гарантира, че неоторизирани трети лица няма да имат достъп до начина на използване или навигиране на уебсайта от потребителя, или до условията, характеристиките и обстоятелствата, при които те се извършват.

Приемането, постигането, съхранението, разкриването или прехвърлянето на съдържанието от потребителите.

Неправомерното, небрежно, измамническо използване или всяко друго, което противоречи на настоящите Общи условия, на добросъвестността или на общоприетата употреба или обществената уредба на уебсайта, неговите източници или съдържание от потребителите.

Нарушаването от страна на третите лица на поетите от тях задължения или ангажименти във връзка с услугите, предоставяни на потребителите чрез уебсайта.

Липсата на законосъобразност, качество, надеждност, полезност и наличност на услугите, предоставяни от трети лица на потребителите на уебсайта.

По отношение на връзките, предоставени в уебсайта, в съответствие с член 17 от испанския закон за услугите на информационното общество и електронната търговия, TEKA INDUSTRIAL, SA няма да носи пряка или непряка отговорност за съдържанието, информацията, съобщенията, мненията или изявленията, които произхождат от трети лица, когато няма пряко знание за това. В съответствие с член 17 по-горе, приема се, че TEKA INDUSTRIAL SA има пряко знание, когато компетентен орган е установил незаконосъобразността на данните, разпоредил е тяхното премахване или е преустановил достъпа до тях, или ако е установено съществуването на увреждането и TEKA INDUSTRIAL, SA е уведомена за постановената резолюция в този смисъл, без да се засягат процедурите за откриване и премахване на съдържание, прилагани по силата на доброволни съглашения, и всякакъв друг вид пряко знание, което може да бъде придобито в тази връзка.

Ако потребителят причини вреди или загуби на трети страни чрез използването на каквото и да е съдържание и/или инструмент на уебсайта, както и неправилно използване на тези данни, потребителят изрично се съгласява да не търси от TEKA INDUSTRIAL, S.A. отговорност. В тези случаи потребителят поема всякакъв вид отговорност, който може да възникне в резултат от горепосоченото. Потребителят също така ще бъде задължен да покрие всички разходи, вкл. съдебни разноски, както и дължимите обезщетения, които могат да бъдат присъдени в рамките на съдебен процес при нарушаване на настоящите условия и правилата на приложимото законодателство.

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ И СРОКОВЕ

TEKA INDUSTRIAL, S.A. може едностранно и без предизвестие да променя структурата и дизайна на уебсайта, когато и както намери за добре, както и да променя или премахва услугите, съдържанието и актуалните Общи условия.

Настоящите Общи условия имат действие, докато бъдат заменени от други такива, които са били надлежно публикувани.

 

8. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Прогласяването на която и да е от клаузите, съдържащи се в настоящите Общи условия за недействителни или неприложими, няма да се отрази върху валидността или приложимостта на останалите, които ще продължат да бъдат обвързващи за страните. Отказът на която и да е от страните от правото да изисква изпълнението на някое от общите условия, предвидени тук, по всяко време, няма да доведе до цялостен отказ от изпълнение на всички останали условия или да създаде права за други лица.

 

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ:

Настоящите Общи условия са съобразени с испанското законодателство.

TEKA INDUSTRIAL, SA и потребителят, изрично се отказват от всяка друга юрисдикция, която може да им бъде на разположение и се подчиняват на юрисдикцията на съдилищата и трибуналите по местоживеенето на потребителя, за всякакви спорове, които могат да възникнат във връзка с използването и/или предоставянето на услугите на сайта, и/или по отношение на тълкуването, прилагането, изпълнението или нарушаването на актуалните Общи условия. Ако потребителят пребивава извън Испания, TEKA INDUSTRIAL, S.A. и потребителят, изрично се отказват от всяка друга юрисдикция, която би могла да бъде приложена според действащото им законодателство и изрично изключват действието на всякакви законови разпоредби в противен смисъл, като се приложима ще е юрисдикцията на съдилищата и трибуналите на град Мадрид.

Europe Asia and Middle East Worldwide